Přihlásit se | Registrace

Popis kategorií

Pro snazší orientaci jsou všechny články na tomto portálu rozděleny do několika kategorií. Přestože se kategorie svými názvy snaží krátce a výstižně vymezit svůj obsah, pro konkrétní představu je doporučeno přečíst tento článek. Zvláště pokud zvažujete sami do některé z kategorií přispět.

Články z domova

V kategorii Z domova budou uveřejňovány aktuality, oznámení a různé pozvánky související s českou larpovou scénou. Čtenář portálu bude moci v této kategorii nalézt především komentované odkazy na relevantní stránky a krátké komentáře či noticky o aktuálním dění.

Jaké články můžete očekávat

Především se jedná o články, které mají pouze krátkodobou informační hodnotu a vztahují se ke konkrétním událostem. Cílem této kategorie bude především udržovat přehled v aktuálním dění na lokální larpové scéně.

Jaké články nemůžete očekávat

Kategorie nebude přinášet články s déletrvající platností. Takové budou redaktory přeřazeny do jiné kategorie dle nejvhodnějšího zařazení.

Články ze světa

Kategorie Ze světa bude uvádět aktuality, upozornění a pozvánky týkající se zahraniční larpové scény. Čtenáři by v této kategorii měli nacházet hlavně poznámkované odkazy na příslušné stránky a stručné anotace či oznámení blízkých událostí.

Jaké články můžete očekávat

Předně půjde o články, které mají pouze krátkodobou informační hodnotu a týkají se konkrétních událostí. Cílem této kategorie bude především udržovat přehled v aktuálním dění na světové larpové scéně.

Jaké články nemůžete očekávat

Kategorie nebude přinášet články s déletrvající platností. Ty budou redaktory převedeny do jiné nejvhodnější kategorie. Vzhledem k potenciální šíři, kterou tato kategorie nabízí, zde nebudou publikovány články, které nemohou mít pro českého účastníka či čtenáře význam. V případě akcí by měly být vybírány takové, u kterých je reálná možnost návštěvy z Česka, nebo by její konání mohlo mít na dění u nás nějaký vliv.

Reportážní články

Kategorie Reportáže jako jediná mezi ostatními sdružuje tři podkategorie – Reportáže, Recenze a Doslovy (neboli organizátorská ohlédnutí), rozepsané níže. Čtenář portálu bude v této kategorii nacházet především původní autorské články či komentované odkazy na stránky proběhlé akce.

Reportáž

První podkategorie Reportáž bude zveřejňovat reportáže psané z pohledu účastníka nebo zúčastněného pozorovatele. Reportáží se rozumí zajímavě líčené události, na základě přímého pozorování nebo dokumentárního materiálu. Reportáž nemusí být nutně objektivní, oživí ji osobní zkušenost a vyjádření vlastních pocitů. I přes subjektivní zážitek by reportáž měla při popisu zachovávat určitou míru nadhledu a smysluplně akci přibližovat i čtenářům, kteří se jí neúčastnili.

Jaké články můžete očekávat

Půjde hlavně o články, které budou mít trvalý charakter a jejich výpovědní hodnota by tak měla být stejná i po delší době od uveřejnění. Cílem této kategorie je uchovávat informace o proběhlých akcích pro pozdější dohledání. Články by měly být jasně srozumitelné i pro laickou veřejnost – k pochopení jejich obsahu by nemělo být zapotřebí předchozí obeznámenosti.

Jaké články nemůžete očekávat

Kategorie nebude přinášet články, které neposkytují ucelený pohled na danou akci a jsou jen fragmentem reportáže. Podobné útržky mohou zaregistrovaní uživatelé vložit případně jako komentáře, byť se jim tak nedostane prostoru jako plnohodnotné reportáži. V případě velkého množství článků k jednomu tématu vyberou redaktoři pouze několik nejkvalitnějších a ostatní převedou do formy komentáře. To umožní zachovat přehlednost a informační hodnotu i po delší době.

Recenze

V podkategorii Recenze budou zveřejňovány zasvěcené recenze – tedy pohled účastníka nebo nezávislého pozorovatele. Recenzí se rozumí kritické zhodnocení události po jejím uskutečnění. Tedy nejen popisuje, ale i objektivně soudí, srovnává její klady a zápory, zaměřuje se na aspekty jako přínos, inovace nebo výprava. K recenzi lze přistoupit různě a nelze omezovat, které body v ní uvádět a které nikoliv. Pravidlem by však měla být snaha o maximální objektivitu a ucelenost. Jedním z jejích cílů je podat zpětnou vazbu organizátorům a vystihnout vady a přednosti zbytku odborné veřejnosti.

Jaké články můžete očekávat

Očekávat lze články s trvalejší výpovědní hodnotou. Smyslem této kategorie je shromažďovat hodnocení uskutečněných akcí pro pozdější dohledání a poučení. K pochopení obsahu článků by neměla být zapotřebí předchozí znalost dané akce. Sdělení nepřenositelná nezúčastněnému čtenáři, určená spíše organizátorům, je lépe uvádět až v závěru článku a takto je jasně označit.

Jaké články nemůžete očekávat

Nebudou se zde objevovat články bez uceleného pohledu, útržkovité a nevyvážené. Podobné texty mohou zaregistrovaní uživatelé vložit případně jako komentáře, byť se jim tak nedostane prostoru jako plnohodnotné recenzi. V případě většího množství recenzí jedné události vyberou redaktoři pouze několik nejkvalitnějších článků a ostatní budou uveřejněny jako komentáře.

Doslov

Třetí podkategorie Doslov bude uvádět shrnutí akcí z pohledu jejich organizátorů či nezávislých pozorovatelů zainteresovaných v organizačním dění po jejich uskutečnění. Článek by měl popisovat danou akci s přihlédnutím k interním informacím, dávat do souvislosti známé a skryté skutečnosti, vyhodnocovat záměry a výsledky nebo líčit průběh provedení a zpracování. Měl by obsahovat nejen věcná zhodnocení, ale také pocity organizátora; stále by však neměl opouštět určitý nadhled. Jeho cílem je podat informaci o organizaci akce, jejích kladech a záporech ostatním organizátorům či odborné veřejnosti.

Jaké články můžete očekávat

Jedná se o články, které budou hodnotnými a bezprostředními osobními výpověďmi tvůrců o jejich dílech. Zajímavé bude se k nim po letech vracet a s tímto ohledem budou psány. Tato kategorie tedy bude uchovávat informace o proběhlých akcích pro pozdější dohledání i poučení. Články by měly být jasné a srozumitelné především pro odbornou veřejnost a k pochopení jejich obsahu by neměla být zapotřebí podrobnější znalost dané akce.

Jaké články nemůžete očekávat

Kategorie se bude vyhýbat článkům nevyváženým, útočným nebo sebevychvalujícím, nesrozumitelným nezúčastněným čtenářům, povrchním a útržkovitým. Podobné texty mohou zaregistrovaní uživatelé vložit případně jako komentáře k jiným, již sepsaným článkům na dané téma.

Články o teorii

Kategorie Teorie je připravená pro prezentaci komentářů, překladů, rešerší, názorů a úvah týkajících se široké škály teoretických a ideových rovin larpu. Čtenář portálu zde bude moci nalézt jak původní články, tak komentované odkazy na jiné zajímavé stránky, obsahující informace teoretického rázu, či překlady.

Jaké články můžete očekávat

Za larpovou tvorbou se skrývají mnohé postupy a myšlenky, které si často hráči ani organizátoři neuvědomují a přesto s nimi intuitivně – nebo dle předchozí nepojmenované zkušenosti – pracují. Cílem této kategorie je vnést teoretické zázemí do praktické části larpů a pomoci se vyhnout objevování již objeveného. Shromažďovat se zde budou úvahy nad tvůrčími postupy, komentáře larpové terminologie, manifestů a jejich přínosů apod.

Jaké články nemůžete očekávat

Neobjeví se zde články příliš složité a neuchopitelné, stejně tak články povrchní a pseudoteoretické, zpracovávající téma bez jakýchkoli podkladů a souvislostí. Základní i rozšířené pojmy budou zpracovány v Larpedii, která je součástí projektu Larpy.cz, na které se články odsud budou moci odkazovat, nikoli je však duplikovat. Naopak autoři článků se budou moci ve svých komentářích či úvahách o tato fakta opřít.

Články o praxi

Stejně jako teorie by měla být bohatá i kategorie Praxe s řadou návodů, rad, postupů a metodik týkající se organizace a realizace larpů. Do této kategorie budou patřit jak původní články, tak i odkazy na další stránky, obsahující informace praktického rázu, s patřičnými komentáři.

Jaké články můžete očekávat

Kolem přípravy larpů je mnoho práce, která pak není v samotné hře vůbec vidět nebo s ní souvisí jen okrajově. I přesto, že je nezbytná pro úspěšnou realizaci, článků jí věnovaných je pohříchu málo. Cílem této kategorie tak bude předávat zkušenosti především praktického rázu. Půjde např. o texty o související legislativě, jednání s úřady, využití moderních technologií, zajištění nebo výroba rekvizit a kulis či nalezení vhodného herního prostoru. Podobnou měrou se budou na kategorii podílet články zaměřené na rozvoj hráče a týkající se divadelních dílen, tvůrčích seminářů nebo podobných školení.

Jaké články nemůžete očekávat

Příspěvky v této kategorii se nebudou zabývat tématy bohatě a v různých formách již zpracovaných na internetu. Také nebude akceptovat články, které budou spíše polemikou nad praktickým tématem, než-li opravdu přínosným článkem z praxe.

Články o portálu

Do kategorie O portálu bude přispívat pouze jeho redakce. Budou zde k nalezení informace týkající se chodu tohoto portálu, novinek či chystaných zlepšení. Spadají sem články (jako je např. tento) popisující uspořádání a strukturu portálu a jeho kategorií, texty usnadňující orientaci či vysvětlující jeho specifika a v neposlední řadě také cíle a ambice tohoto projektu.

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy