Přihlásit se | Registrace

Od uživatelů k Databázi, od tvůrců k uživatelům, část I.

Relativně nedávno jsme se snažili z larpové komunity posbírat nějaká data, která by nám poskytla lepší vhled do toho, jak je Československá larpová databáze používaná, co od ní její uživatelé chtějí a co jim vadí. Výsledky vám přinášíme v tomto článku a zároveň s nimi i nějaký výhled do blízké budoucnosti Databáze jako odpověď na námitky a náměty, které se ve vašich odpovědích objevily.

image-resource

Trocha čísel

Ankety se zúčastnilo asi 80 respondentů. Není to nijak velké číslo (alespoň v porovnání s právě probíhající anketou o erotice v larpu), rozhodně ne tak velké, aby se z něj dala vyvodit nějaká hlubší statistická analýza. Zároveň to ale není úplně málo, a zajímavá data nám to rozhodně poskytlo. Předesílám to hned na počátku proto, abych upozornil, že si v následujícím článku dovolím statistické nedostatky místy nahrazovat vlastní úvahou, která má „zaplnit“ prázdná místa.

Hned na počátku stála otázka „Jste na Databázi registrovaní a používáte ji?“, přičemž jsme se při sdílení dotazníku pokoušeli apelovat i na ty, kteří nejsou aktivními uživateli, aby se zúčastnili a shrnuli své důvody. Je nasnadě, co nás k tomu vedlo. Zatímco k registrovaným uživatelům i náhodným návštěvníkům nějaká data máme přímo ze stránek, o lidech, jež se Databázi z nějakého důvodu vyhýbají, nevíme téměř nic. Pomiňme, že reálná podoba grafu (č. 1) by se seriózními daty z komunity vypadala výrazně jinak. Tabulka nicméně potvrzuje, že většina registrovaných účastníků se sem vrací převážně nepravidelně, aby po odehrání konkrétní hru ohodnotili, což je vzhledem k akcentovaným funkcím webu pochopitelné.

Mnohem zajímavější jsou výsledky druhé, otevřené otázky („Proč Databázi používáte či nepoužíváte?“). Zde si dovolím rozdělit výsledky do dvou skupin. Pro tu první, kterou tvoří ne-uživatelé, nemá vzhledem k počtu respondentů smysl znázorňovat poměr odpovědí graficky. Dá se říct, že jedinou početnější odpověď (5 lidí) tvořila věta „doposud jsem o Databázi neslyšel“. Zbývající důvody, proč web nepoužívat, jen heslovitě: špatně nastavené bodování, malá objektivita hodnocení kvůli počtu uživatelů, nejsou zde larpy, které bych hodnotil/a, nechci nikomu vnucovat svoje názory, někdo tam přidal moji hru bez dovolení, nebaví mě se registrovat. Některé ze zmíněných důvodů byly jako nedostatky uvedeny i uživateli Databáze, a tím pádem se jimi budu ještě později zaobírat. Zastavme se ale ještě na okamžik u skupinky, pro niž je Larpová databáze novinkou, o níž slyší poprvé. Nemáme bohužel žádné relevantní údaje (ano, ani dvojí sčítání larperů je nepřineslo) o počtu lidí v komunitě[1], ale řádově se jedná o tisíce lidí napříč republikou. Velkou část lidí z tohoto počtu, domnívám se na základě dosavadní práce na zaplňování Databáze, tvoří menší skupiny propojené – pokud už – spíše na lokální bázi s jinými skupinami v okolí. Přijmeme-li tuto tezi, zdá se mi být víc než pravděpodobné, že larperů, kteří o Databázi doposud nevědí, je značné množství[2]. A je samozřejmě otázkou, jestli se je kdy podaří oslovit.

Otázku proč uživatelé Databázi používají, shrnuje graf č. 2. Z odpovědí vyplývají především hlavní důvody, proč se uživatelé na stránky vracejí a jak Databázi využívají, resp. jaké funkce jsou pro ně nejpodstatnější. Lze totiž očekávat, že většina z nich larpy například hodnotí, ale pro některé z nich akt udělení hodnocení nepředstavuje cíl, jako spíš prostředek k tomu, aby stránky fungovaly a plnily tak pro ně cíle jiné, podstatnější. Čímž lze například vysvětlit, že funkci přidávání hodnocení či komentáře akcentovalo o polovinu oslovených méně, než zjišťování informací o larpech, na které se chystají (čehož jsou hodnocení a komentáře nedílnou součástí).

graf1

Co lze z výsledků vyvodit? Databáze pro většinu uživatelů představuje zdroj informací o konaných larpech a podstatnou součástí těchto informací je doporučení jiných lidí. Ze získaných dat nelze vyvodit, jaký podíl v následném rozhodování účastnit se (opakované hry, dalšího dílu herní série či hry téhož organizátora) představuje samotný číselný údaj (procenta hodnocení), souhrn slovně explikovaných názorů či názory konkrétních lidí (známých, opinion leadrů). Ale stálo by za to, pokusit se to někdy zjistit. Jiné podstatné aspekty využívání databáze představuje sledování hodnocení (nadále budu v článku do pojmu „hodnocení“ zahrnovat i komentáře, protože jsou nedílnou součástí něčeho, co bychom mohli nazvat kredibilitou či ověřením kvality larpu) konkrétních her – ať už z pouhého zájmu, pro porovnání názorů mezi hráči téhož larpu či proto, že že autora hry zajímá, jak si jeho dílo vede. Nosný rámec představuje Larpová databáze i pro užvitatele, kteří si chtějí udržovat přehled v tom, co se podstatného či nového děje na larpové scéně, v čemž nepochybně hraje roli i fakt, že v současnosti neexistuje žádná jiná fungující platforma s tak širokým záběrem (měřeno územně i tematicky), snad s výjimkou facebookové skupiny Larp CZ. Myslím však, že důvod, proč Larpová databáze plní výše řečený účel, tkví především ve spojení dvou faktů – jednak je poměrně jasně profilovaná na samotné hry a jejich hodnocení (takže čtenář vždy ví, s jakým typem obsahu se zde setká), jednak je díky uživatelům a práci moderátorů pravidelně aktualizovaná (časté přibývání nových her a komentářů).

Pro menší část uživatelů je významná možnost navracet se zpětně k osobním dojmům z odehraných larpů či vytváření seznamů toho, co chtějí v budoucnu hrát, a pro další skupinu uživatelů je podstatná funkce vyhledávání potenciálně zajímavých her – na základě tématu, autora či hodnocení.

Ideová základna Databáze

V odpověď na předchozí odstavce se pokusím shrnout pohled tvůrců (adminů) na smysl Databáze a její význam. Pro někoho to bude možná ta nudnější a zbytečně abstraktní část článku, ale věříme, že dlouhodobý vývoj takového projektu nemůže vznikat bez nějakého ideového základu, protože jinak by se směřování webu stalo sledem náhodných implementací funkcionalit bez celkové koncepce.

1) Na předchozím grafu jste si mohli všimnout, že archivní funkci Databáze zmínilo jen minimum uživatelů. Přesto je pro nás na jednom z prvních míst co do významu. Proč? Protože každé médium má svoji historii a zároveň aktuální přítomnost a v napětí mezi těmito dvěma póly vyvstávají nové vývojové milníky. Larp nás baví, protože neustále přináší něco nezvyklého, neokoukaného. Nebýt povědomí o tom, že v minulosti bylo už dané téma či daná mechanika nějak použita s určitým účelem a výsledkem, stalo by se z larpu statické recyklování téhož pořád dokola. Věříme, že budoucnost larpu leží v neustálém progresivním hledání nových cest a k tomu je zapotřebí mít něco jako kolektivní paměť, která ono „nové“ vymezí vůči „starému“. S tím, jak weby různých uplynulých larpů mizí, se informace ztrácejí a Databáze je pomáhá uchovávat a zpřístupňovat dalším generacím vývojářů, organizátorů a badatelů.

Dobře, chtělo by se říct, ale proč tedy stavět takový web na interakci jeho uživatelů, a ne pouze jako katalog uskutečněných larpů? Důvodů je několik, ale dají se v zásadě shrnout do dvou bodů.

2) Uživatelé takové stránky chtějí. To vyplývá z letmého pohledu na vrchní položky výše řečeného grafu. Larpeři, tedy přinejmenším jejich část, chtějí mít místo, které jim pomůže se rozhodnout, jestli je pro ně určitá akce zajímavá, chtějí se vypisovat ze svých zážitků a porovnávat je, touží si udržovat přehled v tom, čeho se účastnili a co při tom pociťovali. A nám by vlastně takový prostor chyběl také, proto jsme se projektu Larpové databáze před několika roky upsali.

3) Sem tam se objeví názor (je pravda, že poslední dobou stále méně často), že Databáze poskytuje nevyžádanou zpětnou vazbu organizátorům a dělá tak jejich hrám špatnou reklamu. Jenže smyslem Databáze podle nás není dělat jakoukoli reklamu – dobrou či zlou. Ani si nemyslíme, že by to tak fungovalo, protože se nedomníváme, že jsou uživatelé hloupí. Jednotlivé komentáře poskytují subjektivní pohled na subjektivní zážitky, v němž lze zpravidla velmi snadno rozlišit, v čem je daná hra silná nebo na jakých prvcích naopak nestaví. Myslíme si, že z takové informace si člověk udělá nejlepší představu o tom, jestli je pro něj daný larp zajímavý, ať už je ona informace subjektivně podávaná jakkoli. Pokud hra pracuje výrazně s romantikou a Tonda napíše, že proto ho nebavila, pro jiného potenciálního účastníka to může naopak znamenat vějičku, která ho k danému larpu přitáhne.

Ale především, názorová rozrůzněnost, která se projevuje v komentářích, podle nás vytváří prostor pro kultivaci přemýšlení o larpu – a to nikoli jen přemýšlení teoretického, ale především uvažování kritického, bez něhož by byly vyhlídky na lepší a inovativnější hry jen zbožným přáním.

graf2

Obsah Databáze

Následující tři otevřené otázky, týkající se podnětů k vylepšení Databáze, se pokusím shrnout spíše formou odpovědí od nás coby administrátorů, takže to bude vypadat trochu, jako když Vladimír Železný blahé paměti četl příspěvky diváků ve Volejte řediteli. Tedy, pokud jde o podněty k obsahu Databáze, celkem jednoznačná shoda byla na přidání, resp. zkvalitnění kalendáře. S ohledem na to, jak v současnosti funguje kalendář Larp.cz, to samozřejmě dává smysl. A jsem rád, že můžeme hrdě prohlásit, že jsme tento podnět vyslyšeli a dokonce ho posunuli v prioritách na pomyslný vrchol. V blízké budoucnosti by tedy měl na Databázi kalendář začít fungovat a to už nikoli jako přesměrovaná relace odjinud, ale jako skutečně funkční, samostatná součást systému, do níž mohou sami organizátoři zadávat údaje o larpech, které chystají. Idea je taková, že by také mělo jít jednoduše hru překlopit do podoby databázového záznamu pro účely jejího následného hodnocení – toto rozhodnutí ale bude v rukou organizátora. Jeden z respondentů nás přivedl na nápad implementovat do formuláře také kolonku „datum spuštění registrace“.

Podstatnou část hlasů také získala galerie fotek. Zde je nutno v prvé řadě zmínit, že možnost vkládat fotky a vytvářet tak malé herní galerie už existuje[3]. Záleží jen na tvůrcích daného larpu, zda ji něčím zaplní. Pokud vám někde fotky chybí, zkuste oslovit organizátorský tým nebo nás – moderátory. My budeme zatím přemýšlet, zda do budoucna galerie nerozšíříme a neumístíme je viditelněji.

Někteří z vás si také přáli zavedení kratších publicistických článků (blogů, recenzí, rozsáhlejších reportáží), které by šly víc do hloubky (nebo do délky ;)), než je tomu u klasických komentářů k hrám. V současné době se snažíme oživit portál Larpy.cz a víc ho provázat s Databází. Věříme, že herní recenze, rozbory či reportáže mají své místo právě tam. V každém případě vítáme takovou aktivitu a jakýkoli článek rádi zveřejníme. V budoucnu bude možné z Larpové databáze přímo posílat texty redaktorům a odkazy na tyto články se budou posléze objevovat i na přední stránce Larpové databáze.

Řešení duplicitních záznamů her v žebříčcích a osobních výpisech, o něž jste si psali, by mělo být už hotové. Pokud byste přeci jen našli nějakou chybku tohoto druhu, ozvěte se nám. O přehledném výpisu novinek (komentářů, kalendáře, nových her) se ještě zmíním později. Seznam uživatelských profilů (tj. uživatelů a autorů her) a možnost jejich vyhledávání se rozhodně dostane na pořad dne, až budou implementovány prioritně zásadnější změny, ale rozhodně na to nezapomeneme. Dobrým nápadem je zcela jistě návod k použití, určený nováčkům mezi uživateli. Postarají se o něj naši moderátoři a při té příležitosti se pokusíme updatovat i hodně zastaralé FAQ.

Konečně, do kategorie „ano, ale…“ spadá několik návrhů, které sice považujeme za relevantní, ale vlastně jsou trochu mimo naši moc. Píšete například, že je na Databázi málo sci-fi her nebo že byste uvítali víc fantasy larpů. Případně byste chtěli číst víc komentářů. Nemůžeme na to říct nic jiného než – postarejte se o to! Pište víc, vkládejte hry nebo urgujete organizátory svých akcí, aby larpy na web přídávali – uděláte tak z Databáze živější místo, kam se budou lidé rádi vracet! ☺

Pokračování příště…


[1] Míním tím současný počet aktivních larperů, kteří se k hraní navracejí (tj. hrají alespoň dva-tři larpy do roka). První pokus o virtuální kalkulaci, o němž vím, uskutečnilo sdružení Court of Moravia v roce 2011 s výsledkem 2160 larperů, druhý, ještě méně relevantní výsledek přinesl zahraniční projekt Larpcensus v roce 2014 s výsledkem 1089 larperů.

[2] Důvodem může být i to, že lokální larpové elity (abych i vypůjčil Piroshův termín), tj. převážně tvůrci menších her v lokálních podmínkách, kteří řadovým hráčům informace zprostředkovávají, nechtějí být tímto způsobem s reakcemi na své hry konfrontováni nebo mají jiný důvod Databázi bojkotovat.

[3] Kdybyste galerii hledali, stačí v profilu fotky překliknout ze záložky komentáře do záložky fotky (pokud je galerie nahraná).

Zanechte komentář

Nejčastější štítky

Archivy